AD HERE

ජුදාස් සහ සිරිසේන අතර සමීප සමානතාජුදාස්යනුයේසුස්වහන්සේගේඅනුගාමිකයින් 12ගෙන්කෙනෙකි. ක්‍රිස්තියානිසහකතෝලිකප්‍රජාවඅතරසහසාහිත්‍යයතුළඅවසානභෝජනසංග්‍රහයවශයෙන්සංකේතවනසංසිද්ධියඅකෘතඥමිනිසුන්ගේස්වභාවයමනාවපැහැදිළිකරනනාට්‍යමයඅවස්ථාවකි. ජුදාස්යේසුස්වහන්සේවසතුරන්ටපාවාදෙනුයේගොම්මන්වෙලාවකය. (මතක්කරදීමක් : සිරිසේනප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයඑහිසතුරන්ටපාවාදෙනුයේදගොම්මන්සන්ධ්‍යාවකය. සතුරන්ටවාසිවනපරිදිප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධීවපාර්ලිමේන්තුවවිසිර වූයේදයක්ෂයාගේහෝරාවේය). යේසුස්වහන්සේසමඟඑකමරොටියබෙදාගෙනකෑජුදාස්එදිනසවසතමනායකයාපාවාදුන්පරිදිමතමනායකයාවූමහින්දසමඟඑකටආප්පයකාඔහුපාවාදුන්නේය. සිරිසේනඊළඟටකළේසුභ, යසටකළදෙයය. බෘටස්සීසර්ටකළදෙයය.
රෝමසොල්දාදුවන්යේසුස්වහන්සේගේඋරමතවිශාලකුරුසියක්පටවාවදදෙමින්ඈතඑපිටකුරුසමංචකයවෙතඑතුමාවපයින්රැගෙනගියාසේසිරිසේනතමසහචරජුදාස්ලාසමඟප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේමිනීපෙට්ටිය 70 ලක්ෂයකපමණජනතාවිරෝධතාමධ්‍යයේදෙපසසිටින්නන්ටමරබියදනවමින්සහමළබෙරවයමින්සුසානභූමියවෙතරැගෙනයමින්සිටිති. එකදිනකඇවෑමෙන්එනම්, ඔක්තෝබර් 26 දිනටපසුදිනමප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේමිනීපෙට්ටියසුසානභූමියවෙතගෙනගොස්වැළලියහැකියැයිසිතුවදඅදටදින 24 ක්ගතවඇතිමුත්සිරිසේනසහමහින්දප්‍රමුඛප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේසතුරන්ගේඋරමතප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයටොන්ගණනින්බරවෙමින්සුසානභූමියකරාගෙනයාමටබැරුවවිිපිලිසරවසිටිති. ඒප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයටගරුකරනදේශීයසහවිදේශීයවිරෝධකරුවන්ගේනොනවතිනඋද්ඝෝෂණයන්නිසාය.
ජුදාස්එදාපාවාදෙනුලැබුවේයේසුස්වහන්සේවපමණක්නොවේ. එතුමාටපක්ෂපාතීවසිටිසියල්ලමත්ජුදාස්පාවාදෙනුලැබීය- (මැතිව්:26). මෙදාසිරිසේනකරඇත්තේදඑදාජුදාස්කළදෙයමය. තමාගේපෞද්ගලිකවාසියටඑකසිතුවිල්ලකින්තමාටහිතවත්වූ 62 ලක්ෂයක්වූජනතාවපාවාදීමය. සූභගේඅවස්ථාවාදයටනූතනඅර්ථයක්දීමය. ඒමගින්අමතකවගොස්තිබූසුභනමැතිඅකෘතඥදොරටුපාල-රජාවනූතනපරම්පරාවටමතක්කරදීමය.
එදාජුදාස්ගේඑකපාවාදීමකින්යේසුස්වහන්සේකුරුසයමතමියැදින. අදසිරිසේනප්‍රමුඛජුදාස්ලාඑකපාවාදීමකින්නොවපාවාදීම්රැල්ලකින්ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයටතර්ජනයක්වෙමින්සිටිති. මෙහිඋත්ප්‍රාසයනම්ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයෙන්මබලයටපැමිණියවුන්ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයඝාතනයකිරීමය. එකඅතකින්බලනකලමෙයඋත්ප්‍රාසයක්දනොවේ. ඓතිහාසිකසත්‍යයකි. හිට්ලර්බලයටආවේදප්‍රජාතන්න්‍රවාදීජන්දයෙනි. බලයටපැමිණිපසුහිට්ලර්හැසිරුනේඅමනඅළුගෝසුවකුලෙසය. ඉතාලියේමුසෝලීනිනමැතිඅධමපාලකයාදබලයටපැමිණියේප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීවය. හැසිරුනේඒකාධිපතියෙකුගේවෙස්ගෙනය. මෙයප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයෙන්බලයටඑනපාලකයින්ටවැළදෙනරෝගයකි. අප්‍රිකාවේන්මෙවන්උදාහරණදුසිම්ගණනින්සොයාගතහැකිය.
සිරිසේනලාමෛත්‍රීසහගතවනොවහුදුඅමෛත්‍රියෙන්ම, වේතනාපූර්වකවම, නිර්ලජ්ජීව, බලතණ්හාවෙන්මකළපාවාදීමක්නිසාවර්තමානශ්‍රීලාංකිකයින්පමණක්නොවඅනාගතයේදීමේභූමියටඉපදෙනසියල්ලමසිරිසේනගේමේමහාපාවාදීමට (The Great-Betrayal Ever) කිසිමසමාවක්නොදෙනුඇත. ඔස්ටි්‍රයාවේඇල්ෆ්‍රඞ්රෙඩල්, බ්‍රිතාන්‍යයේහැරල්ඞ්කෝල්, ..ජයේරොසෙන්බර්ග්සහඉංදියාවේමිර්ජෆාර්වැනිමහාපාවාදෙන්නන්ගේලැයිස්තුවටසිරිසේනගේනමදඅනීවාර්යෙන්මඇතුල්වනුඇත. ඉහතසියල්ලෝමයුදරහස්සහයුදභුමිවලදීතමසේනාංකසමඟතමරටවල්පාවාදුන්අයවෙති. සිරිසේනමෙමලැයිස්තුවටඇතුළත්වෙනුයේප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයඅමුඅමුවේපාවාදීමේහේතුවනිසාය.
අදඅපේරටේසිදුවීම්මාලාවදෙසබලනවිටබෘටස්ලවාසීසර්වමැරවූකැසියස්කව්දයන්නසිතාගැනීමඅපහසුනොවේ. එසේමබෘටස්කව්ද? ජුදාස්කව්ද? ජුදාස්ලාකව්රුන්ද? යන්නහඳුනාගැනීමඅපහසුනැත. මේනාටකයමෙසේදිගහැරෙනනිසාපාඨකඔබටශේක්ෂ්පියර්ගේජූලියස්සීසර්නාටකයේඅනුවාදයන්නැරඹීමටලන්ඩන්හී  Bridge  රඟහලටහෝපිලඩෙල්ෆියාහී  Sedgwick  රඟහලටහෝයායුත්තේනැත. මෙහිදීමදිනපතාබැලියහැකිය. එසේමනාටකයේ 2018 නූතනඉංග්‍රීසිඅනුවාදයඇලේක්සෙන්ඩර්බර්න්සේගේවුවදඅදලංකාවේමේමොහොතේවේදිකාගතවඇතිජුලියස්සීසර්සහජූදාස්ගේපාවාදීමනමැතිනාටකදෙකේමසමඅධ්‍යක්ෂකවරුදෙදෙනාසිරිසේනසහමහින්දය. නළුකැලඔවුන්විසින්මපුහුණුකළඅයනිසානාට්‍යයෙන්එකවරමුදාහැරෙනශේක්ෂ්පියර්ගේනාට්‍යයතුළනොතිබූබීභත්ස්‍යයසහභයානකයනරසද්වයතීව්‍රය. කෙසේවෙතත්ශේක්ෂ්පියර්එමනාටකයෙන්දීමටඅවශ්‍යවූපණිවිඩයවූයේජුලියස්සීසර්ටඑමඉරණමඅත්වූයේඔහුගේඋද්ධච්ඡකම, ආක්‍රමණශීලීත්වය, අධිමානයසහමහාභිලාශී (ambitious) බලාපෙරොත්තුතිබීමයනදුර්ගුණයන්නිසාය. 2018 සිරිසේන-මහින්දඅධ්‍යක්ෂණයෙන්දොරටවැඩිශ්‍රීලාංකිකජූලියස්සීසර්නාටකයේඅධ්‍යක්ෂකවරුන්දෙදෙනාවූසිරිසේන-මහින්දයනදෙදෙනාටමලාංකිකජනතාවටසහසමස්තලෝකයටමජෝක්ස්නොසපයමින්හරිනම්බැරෑරුම්ලෙසබාරගතයුතුවතිබුනේශේක්ෂ්පියර්ගේඉහතඔරිජිනල්පණිවිවිඩයයි.
මොනවාවුවදජුදාස්ගේපශ්චාද්පාවාදීම්චර්යාවෙන්ප්‍රදර්ශනයවූවරදකාරීවිඥානය (guilt consciousness) නිසාසහඔහුකළවරදටතමජිවිතයෙන්වන්දිගෙවාකළපව්සමාකරගත්තේයයන්නසහයේසුස්වහන්සේකුරුසියමතදීසියපියාණන්ගෙන්කළඉල්ලීමටදගරුකරමින් (ඉහතලූක්ගේඋද්ධෘතය) ජුදාස්වනිදොස්කොටනිදහස්කිරීමේකතිකාවක්දපසුවගොඩනැඟුනාපමණක්නොවනාට්‍යකරුවන්පවාඑමඅදහසනාට්‍යමගින්සමාජගතකරනුලැබීය. උදාහරණ  The Passion යනහිසින්විකාශනයකළබී.බී.සී. නාට්‍යය.
ජුදාස්වඑසේනිදොස්කොටනිදහස්කළදසිරිසේනවිසින්කරනලදක්‍රියාවටශ්‍රීලාංකිකයින්ඔහුවනිදොස්කොටනිදහස්කරාවිදැයියන්නවිශාලප්‍රශ්නයකි. හේතුවජුදාස්මෙන්තමන්වරදක්කළේයයනපිළිගැනීමක්මේවනතෙක්නොකළනිසාසහඑවැන්නක්පිළිබඳඡායාවක්වත්ඔහුගේහැසිරීමෙන්නොපෙනෙනහෙයිනි.
මහාචාර්යඩෙස්මන්ඞ්මල්ලිකාරච්චි   - 
ලිපියඇසුරින්